מדד המחירים לצרכן –  מה הוא מודד ואיך הוא נקבע?

איריס קליין5 דקות קריאה
מדד המחירים לצרכן והגורמים שמשפיעים עליו
שתף:

מדד המחירים לצרכן הוא מדד מטעמה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הוא מודד את השינוי במהלך תקופה של 30 יום, בהוצאה שנדרשת עבור קניית סל מוצרים ושירותים מייצג. לצורך חישוב של המדד עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), סקרים, על מנת לקבוע את התצרוכת הממוצעת של משקי הבית, משמע את הסל שמייצג, והיא עורכת תחזית מדד המחירים לצרכן שמושפע גם משינויים גלובליים, עונתיים וכו', וכך באופן שוטף מודדים את כל מרכיבי המדד ואת השינויים שהתקבלו במדד החודשי.

 

 

 השימוש במדד המחירים לצרכן

  • הצמדה: מדד המחירים לצרכן משמש יסוד להצמדה של חוזים, של משכורות לעובדים, של מדרגת המס שכל עובד משלם, של חוזה בשוק ההון כמו ניירות ערך, חסכונות והלוואות, כמו תשלומי משכנתא, תשלומי מזונות ופרמיה של ביטוח. באתר הלשכה לסטטיסטיקה יש מחשבון שמאפשר חישובים של האחוז ושינוי של המדד בין כל תקופה ואת הערך הצמוד של סכום הכסף בתאריך הספציפי.
  • מדד ניכוי: המדד משמש להפיכה של סדרת נתונים כספיים במחיר שהוא שוטף לסדרת נתונים בניכוי ההשפעה של המדד. לדוג', השוואה של ההכנסה שלנו בשתי תקופות שונות תוכל להראות לנו איך רמת החיים שלנו למעשה השתנתה, רק אם ננכה את השפעת המדד ממנה.
  • חקירת מחירים: המדד מאפשר לנתח מגמת מחיר ולעשות חישוב של טווח המחירים בכמה שווקים ולערוך מחקר שמבוסס על תצפיות וניסויים.

 

מדד המחירים לצרכן והשכר שלנו
מדד המחירים לצרכן משמש יסוד להצמדה של חוזים, של משכורות לעובדים ועוד

 

סקרים של הלשכה על מנת לקבוע את מדד המחירים לצרכן

השינוי ברמת המחירים של המרכיבים בסל הקנייה, יוערכו על סמך מדגם של השינוי במחירים של המוצרים וכלל השירותים. המחירים ידווחו באמצעות מדגם של מגוון עסקים ומשק בית. במקביל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחשוף את המדדים מנוכי עונה – שזה ישקף באופן ברור את העלייה ההדרגתית של המחירים, אחרי שנוכו מהם כל ההשפעות של שינוי מחירי עונה. זאת אומרת, אם נסיק שההוצאה על תיירות תעלה בחודשים יולי אוגוסט, לפי עונה ב 10 אחוז, אז מסעיפים אלה שקשורים לתחום של התיירות, מנוכה העלייה על מנת לקבל את המדד המציאותי ללא קשר לעונתיות, שמעלה ואף מוריד את מספר הסעיפים. המדדים מנוכי עונתיות, ידווחו במסגרת הפרסום של מדד המחירים לצרכנים, שמתפרסם בכל 15 לחודש בהתייחס לחודש שעבר.  

 

כיצד נקבע המדד?

תהליך קביעת המדד מורכב משלושה שלבים ועליהם נפרט:

 

1 – קביעת סל התצרוכת של המדד

כדי לחשב את מדד המחירים לצרכן ולהבחין בשינוי שקורה מדי חודש, יקבע סל תצרוכת של המוצרים ושל השירותים שהמחיר שלהם יימדד במדד. סל התצרוכת של מדד המחירים לצרכן יהיה מבוסס על ממצא מסקרי ההוצאה של משקי הבית שאותו ייצג מדגם של משקי בית. בסקרים אלה ייבדק הרכב הסל שכולל בתוכו מזון, פירות וירקות, שכר דירה, אחזקה של הבית, ריהוט וציוד, לבוש, חינוך בריאות ובילוי, תחבורה ואביזרי תקשורת. כל התחומים הללו מורכבים ממכלול של סעיפים. לכל אחד יהיה חלק אחר במדד שנקרא – משקל. המשקל משקף את האחוז ההוצאה מדי חודש למשפחה ממוצעת.

 

מדד המחירים לצרכן והתחבורה
הסקרים השונים בוחנים את מחירי המזון, שכר הדירה, הלבוש, החינוך , התחבורה ועוד

 

2 – איסוף הנתונים

השינוי במדד נאמד לפי שינויי המחיר עבור הצרכן במאות של מוצרים ושירותים, שאת המחיר שלהם אוספים סוקרים, באינטרנט או בטלפון או שהם מגיעים פיזית לשטח ובודקים לפחות ב-100 ישובים על פני הארץ ובכמה אלפים של חנויות ובתי עסק. גם המחירים של שכר דירה נאספים בסקר טלפוני ומדווחים. על מנת להבטיח שהמדד יחשוף רק שינוי שיתבצע במחיר של המצרכים ועל פי שינוי שנבע מאיכות המצרך או מהכמות שלו. המחיר הנאסף כולל מס עקיף על המצרך, מס קנייה, מע"מ וכדומה.

 

 

3 – חישוב המדד

חישוב מדד המחירים לצרכן מתבצע ב- 3 שלבים:

  • קביעת המשקל
  • חישוב מדד מחירים לכל מוצר ושירות בנפרד.
  • עריכת ממוצע משוקלל של מדדי המחירים שחושבו בהתאם למשקל של המוצרים.

חישוב המדד הכללי נקלט בסופו באמצעות שקלול ממוצע של מדד המחירים והמשקל של כלל המוצרים והשירותים שכל המחירים שלהם נמדדים.